Klubbens Vedtekter

Vedtekter for valg av styre, seksjonsråd og grupper i SAS Verkstedklubb

Klubbens virkeområde:

Klubben organiserer alle medlemmer av Flyarbeidernes Forening i Fellesforbundet innen SAS konsernet i Norge, med unntak av medlemmene i Widerøe.

Klubbens formål er:

 • Å organisere arbeidstakere innen Fellesforbundets virkeområde.
 • Å fremme medlemmenes sysselsetting, faglige, økonomiske og sosiale interesser.
 • At det betales lik lønn for arbeid av lik verdi.
 • Å arbeide for likebehandling av mennesker uavhengig av kjønn, seksuell legning, rase, livssyn og kulturell bakgrunn.

Generelt:

 • Klubbens årsmøte er klubbens øverste myndighet. Mellom årsmøtene er klubbens styre klubbens øverste myndighet. Mellom styremøtene er arbeidsutvalget klubbens øverste myndighet.
 • Klubben er organisert med to seksjoner under styret. Seksjon handling består av tillitsvalgte fra SGS og Spirit(frakt). Seksjon teknisk består av tillitsvalgte fra STS.
 • Klubbleder og nestleder skal komme fra hver sin seksjon.
 • Klubbleder er informasjonsansvarlig.
 • Styret velger og innstiller på representanter til komiteer, utvalg og styrer der det ikke er årsmøtet som velger, eller valgene er delegert til seksjonsrådene.
 • Styret innstiller og velger observatører til styret ved behov.
 • Styret kan delegere valg av slike representanter til arbeidsutvalget.
 • Styret avholder ordinære styremøter en gang pr. måned, ca. 10 pr. år.
 • For å stille til valg på verv i arbeidsutvalget må vedkommende ha vært tillitsvalgt eller verneombud innen klubbens virkeområde.

Årsmøtet.

 • Klubbens årsmøte gjennomføres innen utgangen av februar måned.

Årsmøtet behandler:

 • Klubbens årsberetning.
 • Regnskap.
 • Bevilgninger.
 • Innkomne forslag.
 • Valg.

Årsmøtet velger:

 • Klubbleder.
 • Nestleder.
 • Sekretær.
 • Kasserer.
 • Valgkomité bestående av 5 medlemmer inkludert leder.
 • Lederen for valgkomiteen.
 • 2 revisorer med 2 vara.
 • Valg av representanter med vara til representantskapet i avd. 185 i henhold til vedtektene i Flyarbeidernes Forening.

Klubbens styre består av:

Arbeidsutvalget består av fem tillitsvalgte.

 • Klubbleder.
 • Nestleder.
 • Sekretær.
 • 2. Nestleder / seksjonsleder – Teknisk.
 • 2. Nestleder / seksjonsleder – KR/Frakt.
 • 2. Nestleder Spirit.

Øvrige styre:

 • Kasserer.
 • 3 styremedlemmer SGS.
 • 1 møtende varamedlem fra SGS/Frakt.
 • 2 styremedlemmer fra STS.
 • 1 møtende varamedlem STS.
 • 1 vernekoordinator STS.
 • 1 vernekoordinator SGS.
 • 1 studietillitsvalgt STS.
 • 1 studietillitsvalgt SGS.
 • 1 lærlingerepresentant STS/KR/Frakt.

Representanter som er gitt ved valgene:

Bedriftutvalg:

 • Klubbleder/Nestleder.
 • 2. nestleder.
 • Koordinerende tillitsvalgt.

AMU:

 • Klubbleder/Nestleder.
 • 2. nestleder.

Flyarbeidernes styre:

 • Klubben er representert i henhold til vedtektene i Flyarbeidernes Forening med Klubbleder og nestleder. Ved ytterligere representasjon velges det av og blant styrets medlemmer slik at selskapene blir representert.

Seksjonene:

Seksjonene er del av SAS Verkstedklubbs utvidede styre.

 • Til seksjonsrådene velges det representanter gruppevis.
 • Der flere grupper innen ett område velger representasjon, organiseres valg av de berørte gruppetillitsvalgte i samråd med seksjonsleder.
 • Seksjonene fører en oversikt over seksjonsrådsmedlemmene , som behandles av styret på første møte etter årsmøtet.
 • Øvrige styremedlemmer som er årsmøtevalgt, deltar i møter innen sitt seksjonsområde.
 • Seksjonene avholder fast minimum 4. møter pr. år.
 • Øvrige møter fastsettes etter behov.
 • Styret har fullmakt til å redusere eller øke antall representanter i seksjonsrådene.

Seksjonsrådet SGS/Frakt velger:

 • Seksjonsleder.
 • 2. Nestleder SGS/Frakt.
 • 3 styremedlemmer SGS/Frakt
 • 1 varamedlem SGS/Frakt.
 • 1 Vernekoordinator SGS/Frakt.
 • 1 studietillitsvalgt SGS/Frakt.
 • Valgkommite.

Spesielt for SGS/Frakt:

 • Leder av seksjonen bør fortrinnsvis velges fra SGS Gardermoen. 2. Nestleder frakt er den koordinerende/hovedtillitsvalgte på frakt.

Seksjonsrådet STS velger:

 • Seksjonsleder.
 • 2 styremedlemmer STS.
 • 1 varamedlem STS.
 • 1 vernekoordinator STS.
 • 1 studietillitsvalgt STS.
 • Valgkommite.

Sammensetning seksjonsråd SGS/Frakt.

 • Seksjonsleder/hovedtillitsvalgt SGS/Spirit.
 • Linjestasjoner SGS.
 • Områdekoordinerende tillitsvalgte OSL (Apron, Pmz, Flight Services og OSLTI).
 • Koordinerende verneombud VKL.
 • Studietillitsvalgt.
 • Hovedtillitsvalgt Frakt + 1 vara.
 • Lærlingerepresentant.

Seksjonen velger og innstiller på observatører til seksjonen ved behov.

Sammensetning seksjonsråd STS:

 • Seksjonsleder STS.
 • 2 koordinerende tillitsvalgte.
 • Gruppetillitsvalgte.
 • Koordinerende verneombud VKL.
 • Studietillitsvalgt.
 • Lærlingerepresentant.

Seksjonen velger og innstiller på observatører til seksjonen ved behov.

Valg innen gruppene, områdene og selskapene:

 • Valg skal avholdes innen utgangen av januar.
 • Det velges tillitsvalgt(e) og varatillitsvalgt(e) innen gruppene.
 • Antall tillitsvalgte vedtas i gruppene i samråd med koordinerende tillitsvalgt og eller seksjonsleder.
 • I områder med flere grupper kan det velges en koordinerende tillitsvalgt.
 • Om det skal velges en koordinerende tillitsvalgt, vedtas det av de berørte gruppene i samråd med seksjonsleder.
 • Områdene fører en oversikt over organisasjonsstrukturen som behandles i seksjonsrådet.
 • Seksjonen har fullmakt til å fatte vedtak om strukturen på tillitsvalgte innen seksjonsområdet.

Generelt.

Valgregler:

Valgkomiteen valgt på årsmøtet skal avgi innstilling på kandidater til valgene på årsmøtet og står ansvarlig for at alle valg i klubben avholdes i henhold til vedtektene. For øvrig vises det til vedtektene i Fellesforbundet.

Ved valg må kandidaten oppnå alminnelig flertall(mer enn 50%) for å være valgt. Oppnås ikke flertall ved første gangs avstemning, foretas omvalg mellom de to som har flest stemmer. Ved stemmelikhet legges valgkomiteen innstilling til grunn. ( Må sjekkes opp mot loddtrekning)

Vedtektene er gjeldene fra årsmøtet 2010