Vedtekter

§1 Formål

SAS Verkstedklubbs Hjelpekasse er en juridisk selvstendig institusjon med formål å yte kassens medlemmer økonomisk støtte ved sykdom og dødsfall.

§2 Medlemmer

Medlemmer av SAS Verkstedklubb og medlemmer av F.L.T., som er ansatt i SAS kan være medlemmer av Hjelpekassen.
Medlemmer av klubb / forening som har sitt utgangspunkt i SAS og som hadde rettigheter i kassen før bolagiseringen av bygningsavdelingen og komponentverkstedet, kan ved fortsatt kontingentinnbetaling videreføre medlemskapet i SAS Verkstedklubbs hjelpekasse.

Medlemskapet er obligatorisk for medlemmer av nevnte klubber.

Klubber som ikke lenger eies 50 % eller mer av SAS, kan på medlemsmøte / årsmøte i egen forening vedta at de ikke ønsker å fortsette ordningen.
Utmeldte klubber / foreninger, kan ikke tre inn igjen i ordningen.

Etter 1. januar 2014, kan ikke pensjonister opprettholde medlemskap i hjelpekassen
Bestemmelsen trer i kraft fra 2014

Medlemmer som blir strøket eller melder seg ut av Verkstedklubben eller F.L.T. har ingen rettigheter i Hjelpekassen fra uttredelsesdato. Slike medlemmer plikter selv skriftlig å foreta utmelding av kassen. Forsømmelse av å gi slik melding medfører ikke at medlemmet bevarer noen rettigheter i kassen etter uttreden av Verkstedklubben eller F.L.T. Medlemskapet i kassen opphører når et medlem fratrer sin stilling.

§3 Årsmøte

Kassens øverste myndighet er årsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret innen 15.januar. årsmøtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Kunngjøringen skjer ved oppslag på oppslagstavlene i bedriften. I kunngjøringen skal nevnes de saker som ønskes behandlet

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker føres opp til behandling:

Årsberetning – Regnskap – Valg.

Bare saker som er nevnt i innkallingen kan tas opp til behandling på dagsorden medmindre årsmøtet med 2/3 flertall beslutter at en sak som ikke har vært ført opp på dagsorden skal tas under behandling. Endringer i kassens vedtekter kan dog ikke under noen omstendigheter tas under behandling på årsmøtet uten å ha vært ført opp på den dagsorden som erkunngjort med innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med samme varsel som ordinært årsmøte når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de saker som er kunngjort med innkallingen.

Alle medlemmer av kassen har tale-,forslags – og stemmerett på årsmøtet. Det kan dog ikke stemmes med fullmakt.
Alle vedtak fattes med alminnelig stemmeflertall med mindre annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet foretas omvotering. Blir det også ved omvotering stemmelikhet, tillegges dirigenten dobbeltstemme.

§4 Styret

Kassens styre består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 1 varamedlem fra FLT. Formann, nestformann, kasserer og sekretær velges ved særskilt valg.
Alle valg til styret skjer for 2 år av gangen og slik at 4 styremedlemmer står for tur til å tre ut av styret det ene år og 3 det neste. Første gang skjer denne fordelingen etter loddtrekning.
Når årsmøtet ikke er samlet, er styret kassens øverste myndighet. Styret har da å lede kassen og dens daglige drift i overensstemmelse med vedtektene og de vedtak som årsmøtet har fattet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av dets medlemmer er tilstede.

§5 Revisjon

Til å revidere kassens regnskaper, og å avgi beretning til årsmøtet vedrørende regnskapene, velger årsmøtet 2 revisorer. Valg av revisorer skjer for 2 år av gangen og slik at den ene står på valg det ene året, og den andre det etterfølgende.

§6 Kassens finansiering

Til dekning av kassens utgifter betaler hvert medlem en kontingent stor kr 85,- pr.mnd. (jfr. § 7 g).
Kassen er overfor det enkelte medlem berettiget til å foreta kontingentinnkrevingen gjennom trekkordning ved bedriften.

§7 Kassens ytelser

Kassen refunderer ikke utgifter etter kvitteringer eldre enn 6 mnd.

a) Kassen refunderer 100 % av utgifter til medisiner på resept utskrevet av lege. For å få slike utgifter refundert, må vedkommende legge fram resepten samt kvittering fra apotek. For medisiner hvor trygdekassa dekker en del av utgiftene (blå resept), refunderes egenandelen med 100%.

b) Utgifter til fysikalsk og medisinsk behandling, samt behandling hos kiropraktor og akupunktør, refunderes med inntil kr. 250,- pr. gang. Kassen dekker utgifter til lege, blå resept og røntgen inntil oppnådd frikort grense for frikort. Kassen dekker også tilleggshonorar, materiell, tester og prøver det ikke er refusjonsordning for. (Gjelder punkt a,b og c). Offentlige egenandeler foreldes 6 måneder etter årsskiftet.Utgifter ved bruk av private legetjenester uten offentlige egenandeler, dekkes opp til maksimal grense for utbetalinger. (se punkt g)

c) Røntgenbilder refunderes.

d) Refusjon etter pkt. A-C utbetales ikke under streik, lock-out eller annen arbeidsstans.

e) Ved tap av ektefelle/samboer eller barn under 18 år utbetales kr. 10 000.-. Krav om bidrag ved dødsfall bortfaller dersom kravet ikke er framsatt innen 6 mnd. etter dødsfallet.

f) Styret kan i særlige tilfeller bevilge stønad utover det som til enhver tid er fastsatt i vedtektene. Behandling av slike søknader skjer i januar måned. Søknader innvilges ikke uten at det finnes overskudd i kassen.

g) Maksimum totale utbetalinger pr. år / pr. medlem er 10 ganger kontingenten. (En kontingent på kr. 70,- gir da en maksimal grense for utbetaling på kr. 8400,- )(Utbetalingsåret blir lik regnskapsåret p.t. 1/1-31/12 ) Utbetaling skjer direkte til mottakers konto.

§8 Tvistespørsmål

Dersom det skulle oppstå tvist om forståelsen av noen av bestemmelsene i kassens vedtekter, eller om noens rettsstilling etter disse, skal slik tvist avgjøres med endelig og bindende virkning av kassens styre.

§9 Endring av vedtekter / Oppløsning av kassen.

Kassens vedtekter kan bare endres på ordinært årsmøte etter at dette er ført opp på den dagsorden som er kunngjort med innkallingen. Vedtak om endring av vedtektene fattes med simpelt flertall. Kassen kan bare besluttes oppløst på ordinært årsmøte etter at forslaget om oppløsning er satt opp på den dagsorden som er sendt ut med innkallingen.
Beslutningen om oppløsningen av Hjelpekassen kan bare fattes med 2/3 stemmeflertall.
I tilfelle kassen besluttes oppløst, tilfaller midlene de mål som årsmøtet beslutter, og midl ene disponeres etter vedtak fattet av denne forsamling.