Styret i Hjelpekassen

Kassens styre består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 1 varamedlem er fra FLT, formann, nestformann, kasserer og sekretær velges ved særskilt valg.

Alle valg til styret skjer for 2 år av gangen og slik at 4 styremedlemmer står for tur til å tre ut av styret det ene år og 3 det neste. Første gang skjer denne fordelingen etter loddtrekning.

Når årsmøtet ikke er samlet, er styret kassens øverste myndighet. Styret har da å lede kassen og dens daglige drift i overensstemmelse med vedtektene og de vedtak som årsmøtet har fattet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av dets medlemmer er tilstede.

Hvem sitter i styret?

Leder:
Karl E. Tønsberg
Nestleder:
flt
Sekretær:
flt
Kasserer:
Stein Idar Aasen
Styremedlem:
WGH
Styremedlem:
flt
Styremedlem:
Halvor Kringhaug
Vara medlemmer:
Per Arne Nilsson
flt